Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. - 31.12.2020

Päätöksenteko

Tecnotree Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun konsernijohdon palkkauksen ja muut taloudelliset etuudet yksi yli yhden -periaatteella.

Keskeiset periaatteet

Tecnotree-konsernin palkitsemisjärjestelmä on suunniteltu edistämään kilpailukykyä ja yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä vaikuttamaan omistaja-arvon myönteiseen kehitykseen. Palkitsemisohjelmat perustuvat ennalta määritettyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin. Tecnotreellä on tällä hetkellä vain lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmia.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan seuraavasti:

• puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa vuodessa
• varapuheenjohtajalle 30 000 euroa vuodessa
• jäsenille 23 000 euroa vuodessa
• kokouspalkkiona maksetaan puheenjohtajalle 800 euroa ja jäsenille 500 euroa kokoukselta
• valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa kokoukselta

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille korvataan myös kohtuulliset matkakustannukset.

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetut palkkiot olivat 1.1. – 31.12.2020 yhteensä 194 703 euroa.

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetut palkkiot 2020
  Maksettu palkkio, euroa
Neil Macleod, hallituksen puheenjohtaja 63 500
Jyoti Desai, hallituksen varapuheenjohtaja 41 500
Conrad Neil Phoenix 31 500
Anders Fornander 29 500
Markku Wilenius 10.9.2020 - 9 063
Kaj Hagros 15.5.2019 - 10.9.2020 19 640
Kaikki yhteensä 194 703
*Sisältää kiinteät hallituspalkkiot ja palkkiot osallistumisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen
Palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on kilpailukykyinen palkitseminen avainresurssien sitouttamiseksi ja saamiseksi. Toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon nykyinen palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja lyhyen aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin pohjautuvasta tulospalkkiosta. Tulospalkkiojärjestelmän mahdollinen tuotto on sidottu konsernikohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen, joita ovat liikevaihdon ja liikevoiton kehitys. Liiketoiminta-alueiden johtajilla on määritelty tavoitteeksi myös saatujen tilausten kehitys. Tavoitteet määritellään vuosittain.

Toimitusjohtajan palkitseminen
Toimitusjohtajan palkan muuttuva osa, vuosittainen lyhyen aikavälin bonusohjelma (STI), on enintään 100 % vuosiperuspalkasta. Vuosibonus perustuu liikevaihtoon, nettokassavirtaan, kiinteisiin kustannuksiin ja asiakastyytyväisyyteen. Toimitusjohtajan vuosibonus edellyttää voimassaolevaa työsuhdetta vuoden lopussa. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 36 kuukautta, jos yhtiö irtisanoo hänet, ja 6 kuukautta toimitusjohtajan irtisanoutuessa itse. Yhtiön tekemän irtisanomisen perusteella toimitusjohtajalle maksetaan korvauksena 36 kuukauden palkkaa vastaava summa. Yhtiö voi päättää toimitusjohtajansopimuksen välittömästi ilman erillistä korvausta, mikäli toimitusjohtaja on rikkonut merkittävästi toimitusjohtajasopimustaan, syyllistynyt laittomaan toimintaan tai muuten toiminnallaan aiheuttanut yhtiölle huomattavaa haittaa. 

Toimitusjohtaja Padma Ravichanderille maksettiin vuonna 2020 palkkaa ja palkkioita 2 584 tuhatta euroa, josta osakepalkkioiden osuus oli 1 496 tuhatta euroa (IFRS2 mukaisesti).

Muu johto
Johtoryhmän jäsenten palkkojen muuttuvassa osassa, vuosittaisessa lyhyen aikavälin bonusohjelmassa (STI), on jäsenen roolista riippuva tavoite- ja maksimitaso. Johtoryhmän jäsenen vuosibonus edellyttää voimassaolevaa työsuhdetta vuoden lopussa. Johtoryhmän jäsenten eläkeiät perustuvat soveltuvaan paikalliseen lainsäädäntöön. Johtoryhmän jäsenten työsopimusten irtisanomisaika vaihtelee kahden ja kuuden kuukauden välillä, jos yhtiö irtisanoo jäsenen ja kahden ja kuuden kuukauden välillä, jos jäsen irtisanoo työsopimuksen.

Vuonna 2020 johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkaa ja muita työsuhde-etuuksia yhteensä 1 502 tuhatta euroa, josta osakepalkkioiden osuus oli 273 tuhatta euroa (IFRS2 mukaisesti).

Lainat ja takuut
Hallituksen tai johtoryhmän jäsenille ei ole myönnetty takauksia eikä lainoja. Heillä tai heidän lähipiiriinsä kuuluvilla henkilöillä tai yhteisöillä ei myöskään ole olennaisia liikesuhteita yhtiön kanssa.