Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

Ei-Taloudellinen Informaatio (KPL 3a)

Tässä selvityksessä kuvataan, miten Tecnotree hallinnoi ympäristöön, ihmisoikeuksiin, korruptioon, lahjontaan ja työntekijöiden hyvinvointiin liittyviä asioita liiketoiminnassaan. Tämä raportti on laadittu täyttämään ei-taloudellisten tietojen raportoinnin vaatimukset, kuten niistä on säädetty kirjanpitolain 3a luvun 1–6 §:ssä. Yhtiö jatkaa ei-taloudellisten mittareiden kehittämistä vuoden 2021 aikana. Tecnotreen hallinnointia on kuvattu Tecnotree Oyj:n selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2020.

Vastuulliset toimintaperiaatteet
Tecnotree ottaa huomioon kaikessa toiminnassaan keskeiset lait ja säädökset sekä liiketoiminnan parhaat käytännöt, jotka on kirjattu yhtiön toimintaohjeisiin. Yhtiö kehittää jatkuvasti toimintaansa vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä sekä mahdollisia riskejä.

Tecnotreen liiketoimintamalli
Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuuden hallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen kuuluvat yhtenäiset ratkaisut kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin.

Tulevina vuosina Tecnotree jatkaa digitaalisten tuotteiden ja palveluiden täydentämistä varmistaakseen asiakkaiden onnistumisen digitaalisessa muutoksessa sen digital suite –ratkaisulla. Me laajennamme näkyvyyttämme nykyisillä markkinoilla ja tutkimme myös uusia markkinoita ja läheisiä markkinamahdollisuuksia, sekä vahvistamme palveluntuottajien yhteisön ja IOT kumppaneiden kykyä kasvattaa asiakkaiden liikevaihtoa ja rahavirtojen hallintaa.

Pilvipohjaiseen arkkitehtuuriin perustuvat tuotteet yhdessä kumppaneiden palveluiden ja ratkaisujen kanssa mahdollistavat asiakkaille digitaalisen markkinapaikan rakentamisen, joka tarjoaa tilaajille merkittävää lisäarvoa.
Tecnotreen edistyksellisten tuotteiden avulla tietoliikennepalveluiden tarjoajat voivat kasvattaa liiketoimintaansa ja muuttaa sen digitaaliseksi. Tämä auttaa palveluntarjoajia laajenemaan ja tuomaan lisäarvoa asiakkailleen.

Tecnotreen liiketoiminta perustuu tuotelisensiointiin, tuotteiden räätälöintiin liittyviin palveluihin sekä tuotteiden ylläpito- ja tukipalveluihin yhtiön globaalille asiakaskunnalle. Yhtiöllä on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla, kuten Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Lähi-Idässä. Tecnotreen ratkaisuista hyötyy yli 800 miljoonaa tilaajaa ja yli 65 operaattoria ja palveluntarjoajaa maailmassa.

Tecnotree toimii kansainvälisesti ja sillä on kehityksen- ja liiketoiminnan tukikeskukset Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa ja Aasiassa.

Riskienhallinta
Tecnotreen riskienhallinnan tarkoituksena on tarjota hallitukselle ja johdolle kohtuullinen varmuus yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamisesta, taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta ja oikeellisuudesta sekä sovellettavien säännösten ja sisäisten ohjeiden noudattamisesta. Tecnotreen yleiset, vuosittain tehtävät ulkoisia riskejä koskevat johtoryhmän arvioinnit määrittelevät yhtiön suurimmat riskit. Nämä arvioinnit tehdään pisteyttäen eri riskien todennäköisyys ja vaikutus, minkä perusteella syntyy riskikartta. Kullekin merkittävälle riskille määritetään toimenpiteet ja vastuuhenkilöt. Hallitus vahvistaa merkittävimmät riskienhallintaa koskevat toimintaperiaatteet. Yhtiön johtoryhmä käsittelee riskejä ja niiden hallintaa kokouksissaan säännöllisesti. Toimitusjohtaja raportoi niistä hallitukselle.

Yrityksen hallintoa ja ohjausta suoritetaan kirjallisten toimintaperiaatteiden avulla. Myyntisopimusten tekoon, luottopäätöksiin, varainhallintaan, valuuttasuojauksiin, ostoihin ja asioiden hyväksymiseen tehdyt linjaukset ovat yrityksen tärkeimmät toimintaperiaatteet.

Tällä hetkellä Tecnotreen merkittävimmät riskit liittyvät liikevaihdon kehitykseen, projekteihin ja niiden ajoitukseen, myyntisaamisiin ja valuuttakurssien muutoksiin. 

Hallitakseen myyntiin liittyviä riskejä Tecnotreellä on yhdenmukaiset tarjousten käsittelyyn liittyvät periaatteet (ns. bid review) ja käytännöt. Tytäryhtiöiden ja ulkomaisten toimipisteiden omat suositukset ja toimintaperiaatteet ovat linjassa konsernitason suositusten ja toimintaperiaatteiden kanssa. Yhtiö on määrittänyt itselleen eettiset ohjeet (Code of Conduct).

Taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä vähentävät konsernin käytössä olevat raportointi- ja valvontatavat. Yhtiöt noudattavat samaa tilikarttaa ja IFRS-sääntöjä sekä käyttävät samoja, kattavan tiedon sisältäviä ohjelmistoja. Varainhallinto ja rahoitus on keskitetty konsernihallintoon sekä sopimukset ja toimintaohjeet on tallennettu helposti käytettävään arkistoon. Konsernin valuutta-, korko- ja likviditeettiriskien hallinnasta sekä operatiivisia riskejä koskevista vakuutuksista vastaa yhtiön talousjohto.

Tecnotreen liiketoiminnan luonteesta johtuen yhtiön ympäristöriskit ovat yhtiön näkemyksen mukaan vähäiset. Tecnotreen johtoryhmä vastaa ympäristöriskien hallinnasta ja toimii ennakoivasti niiden vaikutusten välttämiseksi.

Tecnotreen johtoryhmä, yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa hallinnoi ja kehittää työntekijöiden hyvinvointiin, ihmisoikeuksiinja sosiaaliseen vastuuseen liittyvien riskien hallintaa ja ennaltaehkäisyä. Tecnotreella on myös käytössään sisäisiä prosesseja, joilla voidaan minimoida ja siirtää riskejä, mikäli niiden välttäminen ei ole mahdollista. Henkilöstön vuosittaiset kehityskeskustelut ovat avainasemassa työntekijöiden hyvinvoinnin tukemisessa.

Henkilöstöön tai ulkoisiin osapuoliin liittyy väärinkäytös- ja petosriskejä, jotka ovat kuitenkin yhtiön arvion mukaan vähäisiä. Tecnotreen työntekijöitä kannustetaan raportoimaan huomaamistaan tai epäillyistä rikkomuksista joko henkilökohtaisesti tai nimettömästi, ja kaikki tapaukset tutkitaan.

Tecnotree toimii alalla, johon kohdistuu erityisen paljon tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä riskejä. Tecnotreen johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet yhtiön tietoturvapolitiikkaan, joka kattaa huolellisen riskienhallinnan, aineettoman omaisuuden suojelun sekä asiakkaiden, tavarantoimittajien, muiden kumppanien ja yhtiön henkilöstön tietojen käsittelyperiaatteet.

Ympäristövastuu
Tecnotree noudattaa liiketoiminnassaan kaikkea soveltuvaa ympäristölainsäädäntöä ja odottaa samaa myös kaikilta yhteistyökumppaneiltaan. Yhtiö noudattaa ja kehittää liiketoiminnassaan prosesseja, jotka tukevat ympäristöä koskevien lakien, säännösten ja toimintaperiaatteiden noudattamista.

Tecnotreen liiketoiminnan luonteesta johtuen yhtiön ympäristövaikutukset ovat yhtiön oman arvion mukaan verrattain vähäisiä. Tecnotree pyrkii ehkäisemään ympäristöhaittoja muun muassa vähentämällä kaikkea työmatkustusta hyödyntämällä sähköisiä neuvottelutyökaluja ja muuta teknologiaa, alentamalla sähkön ja veden kulutusta sekä vähentämällä jätemääriä käsittelemällä jätteitä asianmukaisesti.

Työntekijöiden hyvinvointi, ihmisoikeudet ja sosiaalinen vastuu
Tecnotree on määritellyt kaikkia työntekijöitä koskevat eettiset ohjeet (Code of Conduct). Tytäryhtiöiden ja ulkomaisten toimipisteiden omat suositukset ja toimintaperiaatteet ovat linjassa konsernitason suositusten ja toimintaperiaatteiden kanssa. Henkilöstöön ja työoloihin liittyviä vaikutuksia johdetaan ja kehitetään Tecnotreen henkilöstöpolitiikan mukaisesti.

Joulukuun 2020 lopussa Tecnotreen palveluksessa työskenteli 659 henkilöä (600 vuoden 2019 lopussa), joista Suomessa 40 (40) ja Suomen ulkopuolella 619 (560). Tilikauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 637 (554).

Tecnotreen tavoitteena on tarjota kaikille työntekijöilleen turvallinen ja terveellinen työympäristö, jossa jokaisen on mahdollista kehittyä. Tecnotreen johto on sitoutunut huolehtimaan yhtiön työntekijöiden hyvinvoinnista organisaation kaikilla tasoilla ja kaikilla toiminta-alueilla. Kaikki fyysiset turvallisuuselementit mukaan lukien paikalliset hätä- ja turvallisuusohjeistukset noudattavat paikallista lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä. Tecnotree ei suvaitse työntekijöidensä minkäänlaista häirintää millään organisaation tasolla.

Tecnotree korostaa työntekijöidensä yhdenvertaisuutta. Työtekijöitä ei syrjitä rodun, ihonvärin, iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, poliittisen vakaumuksen, ammatillisen järjestyneisyyden, vamman tai kansallisuuden mukaan. Vuonna 2020 ei havaittu yhtään ihmisoikeusrikkomusta.

Tecnotree pyrkii tuottamaan lisäarvoa sitä ympäröivälle yhteiskunnalle kaikilla toiminta-alueillaan. Yhtiön liiketoiminnan tuottaman taloudellisen hyödyn lisäksi Tecnotreen tavoitteena on tuottaa yhteiskunnallista hyötyä rohkaisemalla eri osapuolia molemminpuoliseen yhteistyöhön, osallistua taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, tarjota työtä opiskelijoille ja muille työtä tarvitseville sekä luoda ja osallistua aktiviteetteihin ja kampanjoihin, jotka edistävät paikallisen liiketoiminnan ekosysteemin kehittymistä ja elinvoimaisuutta.

Laatu ja asiakastyytyväisyys
Tecnotreen liiketoiminta perustuu tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen tarjoamiselle laajamittaiselle asiakaskentälle. Yhtiö tavoittelee mahdollisimman korkeaa asiakastyytyväisyyttä, missä tuotteiden ja palveluiden laatu on keskeisessä roolissa. Tavoitteena on tarjota ketteriä, asiakaslähtöisiä ja korkealaatuisia palveluita sekä kehittää uusia kilpailukykyisiä innovaatioita. Hyvää tuotteiden ja palveluiden laatua tuetaan kattavalla laadunhallinnan järjestelmällä. Laatua rakennetaan myös kunnioittamalla asiakkaita, kumppaneita ja työntekijöitä kaikessa kanssakäymisessä. Asiakastyytyväisyyttä mitataan vuosittain. 

Yhtiö auditoi toimintaansa säännöllisesti. Tecnotreella on ISO 9001:2015 (laadunhallintajärjestelmät) ja ISO 27001:2013 (tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät) laatustandardit. Vuonna 2018 auditoitiin ISO 9001:2015-standardi, joka on voimassa vuoteen 2021 asti. ISO 27001:2013-standardi puolestaan auditoitiin vuonna 2020 ja se on voimassa vuoteen 2023 asti.

Korruption ja lahjonnan torjunta
Tecnotreen korruption ja lahjonnan torjuntaa on kuvattu yhtiön eettisissä toimintaohjeissa. Kaikkien työntekijöiden edellytetään tutustuvan yhtiön eettisiin toimintaohjeisiin. Tecnotree noudattaa vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä kaikilla toiminta-alueillaan.

Tecnotree edellyttää henkilöstönsä toimivan kaiken lainsäädännön ja muun sääntelyn puitteissa sekä yleisesti hyväksyttyjen parhaiden käytäntöjen ja liiketoimintaan liittyvien eettisten standardien mukaan. Henkilöstön edustajien ei tule ottaa vastaan lahjoja, jotka vaikuttavat liiketoiminnallisiin ratkaisuihin tai joilla on huomattavaa rahallista arvoa. Sukulaisuussuhteiden suosimista liiketoimintaan liittyvissä päätöksissä, korruptiota tai lahjontaa ei hyväksytä. Kaikki yhtiön liiketoiminta on läpinäkyvää ja se raportoidaan asiaankuuluvasti. Tecnotreella on olemassa whistleblowing-ilmoituskanava, jonka kautta on luottamuksellisesti mahdollista saattaa sisäisen tutkinnan kohteeksi epäilys mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomisesta. Vuonna 2020 ei havaittu yhtään korruptio- ja lahjontatapausta.