Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

Riskit ja lähiajan epävarmuustekijät

Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät liikevaihdon kehitykseen, projekteihin, niiden ajoitukseen, myyntisaamisiin ja valuuttakurssien muutoksiin. 

Liiketoimintaan liittyvät riskit ja epävarmuustekijät
Osana strategista muutostaan ja liiketoiminnan tehostamista Tecnotree on siirtänyt toimintansa painopistettä palveluista tuotepohjaisiin ratkaisuihin. Tähän muutokseen saattaa liittyä riskejä, kuten uusien tuotteiden tuotekehitysaika, tuotteiden saaminen markkinoille oikea-aikaisesti, kilpailutilanne sekä kyky vastata asiakkaiden ja markkinoiden vaatimuksiin.

Riippuvuus avainasiakkaista
Tecnotreen merkittävimmät asiakkaat ovat kooltaan yhtiötä huomattavasti suurempia ja kahden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 76 % vuonna 2020  (80 %). Yhtiön ja sen suurten asiakkaiden välillä vallitsee riippuvuussuhde, joka liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi sisältää myös riskejä.

Asiakasprojektien toteutuminen, kannattavuus ja ennustettavuus
Yhtiön tekemiin projekti- ja ylläpitosopimuksiin liittyy vastuita, joista voi syntyä ennakoimattomia kustannuksia. Vastuita pyritään rajoittamaan mm. asiakassopimuksissa sovittavin vastuunrajoituslausekkein. Lisäksi yhtiöllä on voimassa oleva maailmanlaajuinen vastuuvakuutus asiakassopimuksiin liittyvien mahdollisesti realisoituvien vastuiden kattamiseksi vakuutussopimuksen mukaisesti.

Projektien toteutukseen liittyy riskejä. Riskejä sisältyy muun muassa uutta tuotekehitystä edellyttäviin projekteihin, joissa uusien tuoteominaisuuksien luominen saattaa osoittautua odotettua työläämmäksi. Lisäksi projektimyynnissä liikevaihto ja tulos vaihtelevat vuosineljänneksittäin, ja vaihteluiden ennustaminen on usein vaikeaa.

Kansainväliseen toimintaan, saamisiin ja kehittyviin markkinoihin liittyvät riskit
Projektitoimituksista aiheutuu merkittäviä saamisia. Suurin osa Tecnotreen liikevaihdosta tulee kehittyvistä maista, joista useissa on sekä poliittisia että taloudellisia haasteita. Riskinä on, että laskujen maksu näissä maissa viivästyy huomattavasti ja että Tecnotree joutuu kirjaamaan luottotappioita. Viranomaisten harjoittama ulkomaan maksuliikenteen säännöstely ja kansainväliset sanktiot vaikeuttavat toimintaa joissakin maissa. Erilaiset säädökset voivat vaihtua usein ja ne voivat olla tulkinnanvaraisia. Monissa maissa on yleinen käytäntö maksaa laskut viiveellä. Näiden syiden vuoksi asiakasmaksujen ennustaminen on usein vaikeaa.

Valuuttariskit
Valuuttakurssien muutokset aiheuttavat riskejä erityisesti myynnille, mutta myös muille tuloslaskelma- ja tase-erille sekä rahavirralle. Merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta on Yhdysvaltain dollareissa. Intian rupian valuuttakurssimuutoksilla saattaa olla olennaista vaikutusta konsernin tulokseen Intiassa olevan suuren henkilöstömäärän ja muiden rupiamääräisten kustannusten vuoksi. Konsernin sisäiset saamiset ja velat aiheuttavat kurssieroja konsernin tuloslaskelmaan, koska tyypillisesti konserniyhtiöillä on eri toimintavaluutta.

Rahoitus- ja maksuvalmiusriskit
Yhtiön yleinen taloustilanne on hyvä. Tilikauden aikana yhtiö lyhensi 1,8 miljoonaa euroa saneerausohjelman mukaista velkaa ja rahavarat tilikauden lopussa 8.0 miljoonaa euroa. Saneerausvelkojen tuoma riski luo painetta kassanhallintaan myös jatkossa.

 

 

Tuleva erääntymistaulu. M€
MAKSUVALMIUSRISKI 2020 Tase-arvo Rahavirta Erääntynyt 0 - 3 kk 3-12 kk Yli 12 kk
Vakuudelliset saneerausvelat rahoituslaitoksilta, korolliset 13,3 13,3   0 1,0 12,3
Lainojen korkomaksut 0 0,9   0 0,3 0,6
Ostovelat 1,6 1,6 0,7 0,9 0 0
Korottomat lainat 3,5 3,5   0 0,7 2,8
Yhteensä 18,3 19,2 0,7 0,9 1,9 15,7

Verotus
Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyy useita veroasioita. Paikalliset verolait muuttuvat nopeasti ja niiden tulkinta voi olla ristiriitaista. On mahdollista, että eri maiden verottajat vaativat saman tulon verottamista. Järjestelmien ja palveluiden myyntiin liittyy usein lähdevero, jonka hyvittäminen tulonsaantimaassa ei ole kiistatonta. Suomessa Tecnotreellä on runsaasti verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja aiemmilta tilikausilta, joita voidaan hyödyntää verotuksessa.

Tecnotree soveltaa pääsääntöisesti ns. cost plus -menetelmää siirtohinnoittelussaan. Tämä selkeyttää eri maissa kirjattavaa verotettavaa tulosta. Konsernin tehdessä tappiota menetelmän soveltamisesta kuitenkin seuraa se, että tytäryhtiömaissa joudutaan maksamaan veroja. Myös osingoista joudutaan usein maksamaan lähdeveroja.