Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

12. Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 2020
1 000 €   Tuote-kehittämis-menot Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1.   17 353 6 122 23 475
Kurssierot     -560 -560
Lisäykset   3 403   3 403
Vähennykset     2 2
Hankintameno 31.12.   20 756 5 564 26 320
       
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -14 406 -5 531 -19 937
Kurssierot     12 12
Tilikauden poistot   -1 036 -26 -1 062
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -15 442 -5 545 -20 987
         
Kirjanpitoarvo 31.12.2020   5 314 19 5 333
 
Tuotekehittämismenot ja arvonalentumistestaus
Aktivoituihin tuotekehittämismenoihin sisältyy 3 449 tuhatta euroa (2 947) sellaisia tuotteita jotka eivät ole kaupallisessa käytössä, joten niistä ei ole tehty poistoja. Nämä keskeneräiset hyödykkeet ovat vuosittaisen arvonalentumistestauksen kohteena, ja kohdistettu tomintasegmenteille seuraavasti: MEA & APAC 2 771 tuhatta euroa (2 071) ja Eurooppa & Amerikka 729 tuhatta euroa (876). Suoritetun testauksen perusteella keskeneräisten hyödykkeiden arvonalentumistappion kirjaamiselle ei ole tarvetta. Tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot esitetään liitteessä 8.
 
Aineettomat hyödykkeet 2019
1 000 €   Tuote-
kehittämis-
menot
Muut
aineettomat hyödykkeet
Yhteensä
Hankintameno 1.1.   14 406 6 952 38 886
Kurssierot     -75 -75
Lisäykset   2 947   2 947
Vähennykset     -755 -755
Hankintameno 31.12.   17 353 6 122 41 003
       
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -14 406 -6 753 -38 687
Kurssierot     849 849
Tilikauden poistot     -168 -168
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -14 406 -6 072 -38 006
         
Kirjanpitoarvo 31.12.2019   2 947 50 2 997