Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

20. Eläkevelvoitteet

Konsernilla on yksi etuuspohjainen eläkejärjestely Intiassa, johon kuuluu Intian tytäryhtiön koko henkilökunta. Eläkejärjestely muodostuu henkilöstön lakisääteisistä etuuksista työsuhteen päättyessä, ja etuuden suuruus määritetään loppupalkan ja työssäolovuosien perusteella.
     
1 000 € 2020 2019
Taseeseen merkitty eläkevelka määräytyy seuraavasti:    
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 810 765
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo (-)    
Nettovelka (+) / nettosaaminen (-) taseessa 810 765
     
Taseen muutosten täsmäytyslaskelma    
Nettovelka (+) / nettosaaminen (-) taseessa kauden alussa 789 743
Tuloslaskelmaan kirjattu eläkekulu 123 136
Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 32 77
Valuuttakurssierot -133 -167
Nettovelka (+) / nettosaaminen (-) taseessa kauden lopussa 811 789
     
Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu määräytyy seuraavasti:    
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 86 92
Korkotuotot (-) ja -menot (+) netto 37 45
Tuloslaskelmaan kirjattu eläkekulu (liite 5) 124 136
     
Velvoitteen nykyarvon muutokset:    
Velvoite tilikauden alussa 789 743
Kauden työsuoritukseen perustuva meno 86 92
Korkokulu 37 45
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:    
Väestötilastollisten oletusten muutoksista johtuva voitto (-) / tappio (+)   0
Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (-) / tappiot (+) -165 62
Kokemusperusteiset voitot (-) / tappiot (+) 198 16
Valuuttakurssierot -83 -4
Järjestelystä maksetut etuudet (-) -51 -164
Velvoite tilikauden lopussa 811 789
     
Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvän arvon muutokset:    
Järjestelyyn kuuluvat varat tilikauden alussa 24 1
Korkotuotto 1 0
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:    
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkotuottoon sisältyviä eriä (+/-) 0 1
Valuuttakurssierot -3 -0
Maksusuoritukset työnantajalta (+) 46 186
Järjestelystä maksetut etuudet (-) -51 -164
Järjestelyyn kuuluvat varat tilikauden lopussa 18 24
     
  2020 2019
Käytetyt vakuutusmatemaattiset olettamukset tilinpäätöspäivänä % %
Diskonttauskorko 6,1 6,2
Tuleva palkankorotusolettamus, ensimmäinen vuosi 7,0 10,0
Tuleva palkankorotusolettamus, myöhemmin 7,0 8,0
     
Intiassa oletettu normaali eläkeikä on 60 vuotta. Henkilökunnan vaihtuvuuden oletetaan laskevan tasaisesti iän myötä, ollessa 1 % yli 55-vuotiailla ja 15 % alle 30-vuotiailla. Kuolevuutta koskevat oletukset tehdään aktuaarin ohjeistusten mukaan ja ne perustuvat tilastoihin ja kokemukseen.
Järjestelyihin kuuluvista varoista ei ole saatavissa tietoa, koska ne on yhteisesti sijoitettu vakuutusyhtiöllä.
     
Herkkyysanalyysi    
Alla olevan herkkyysanalyysin vaikutukset on laskettu niin, että oletuksen muutoksen vaikutusta laskettaessa on kaikkien muiden oletusten oletettu pysyvän ennallaan.
2020    
Diskonttauskoron muutos, prosenttiyksikköä + 1% -1%
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen, 1 000 € -56 76
     
Tulevan palkankorotusolettamuksen muutos, prosenttiyksikköä + 1% -1%
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen, 1 000 € -49 59
     
2019    
Diskonttauskoron muutos, prosenttiyksikköä + 1% -1%
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen, 1 000 € -22 25
     
Tulevan palkankorotusolettamuksen muutos, prosenttiyksikköä + 1% -1%
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen, 1 000 € 22 -20