Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

19. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

1 000 € Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
(1 000 kpl)
Osake-
pääoma
Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Muuntoerorahasto Yhteensä
1.1.2019 175 183 1 346 847 2 090 2 008 -10 442 -4 150
Muutokset 72 445     2 909 8 -521 2 395
31.12.2019 247 628 1 346 847 4 999 2 016 -10 963 -1 755
Muutokset 27 000     125 97 -455 -233
31.12.2020 274 628 1 346 847 5 124 2 113 -11 418 -1 988
 
Tecnotree Oyj:llä on yksi osakelaji. Osakkeiden lukumäärä on 274 628 tuhatta (247 628). Tilauden lopussa Yhtiö omisti 10 942 tuhatta omaa osaketta.
Yhtiön hallitus totesi elokuussa 2015 konsernin emoyhtiön Tecnotree Oyj:n oman pääoman menettämisen ja jätti asiaa koskevan ilmoituksen kaupparekisteriin. Tilikauden lopussa emoyhtiön oma pääoma oli 9 787 tuhatta euroa (1 228).
Espoon käräjäoikeus määräsi aloitettavaksi 9.3.2015 annetulla päätöksellään Tecnotree Oyj:tä koskevan yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn. Espoon käräjäoikeus vahvisti päätöksellään 15.11.2016 Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen yhtiön maksuohjelmaksi. Tämän päätöksen myötä Tecnotree Oyj:n saneerausmenettely lakkasi.
 
Oman pääoman rahastojen kuvaukset
Ylikurssirahasto
Niissä tapauksissa, joissa optio-oikeuksista on päätetty vanhan osakeyhtiölain (29.9.1978/734) aikana, optioihin perustuvista osakemerkinnöistä saadut rahasuoritukset on kirjattu osakepääomaan ja ylikurssirahastoon järjestelyn ehtojen mukaisesti, transaktiokuluilla vähennettynä.
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahasto sisälsi muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitty osakepääomaan. Uuden osakeyhtiölain (21.7.2006/624) voimaantulon jälkeen (1.9.2006) päätettyjen optio-ohjelmien perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä saadut maksut merkittiin kokonaisuudessaan SVOP-rahastoon. Vuoden 2020 aikana tehdyt osakemerkinnät 125 tuhatta ja 2019 aikana tehdyt osakemerkinnät 2 909 tuhatta euroa kirjattiin SVOP-rahastoon.
Muut rahastot
Muut rahastot sisältää vuonna 2009 annettujen uusien osakkeiden käyvän arvon ja merkintähinnan erotuksen, sekä Argentiinan vararahaston.
Muuntoerot
Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.
Osinko ja tuloksen käsittely
Vuonna 2020 ei jaettu osinkoa 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta, vaan yhtiökokouksen päätöksellä emoyhtiön kertynyt voitto, 6 017 tuhatta euroa, jätettiin omaan pääomaan.