Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

23. Rahoitusriskien hallinta

Rahoitusriskien hallinnan periaatteet
Rahoitusriskien hallinnan tehtävänä on konsernin liiketoimintaan ja toimintaympäristöön vaikuttavien merkittäviempien rahoitusriskien tunnistaminen sekä niiden hallinta ja seuraaminen siten, että konsernin strategiset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Hallituksen tehtäviin kuuluu varmistaa, että yrityksellä on kattava ja riittävä sisäinen valvontajärjestelmä. Konsernin valuuttariskien suojautumispolitiikka on hallituksen hyväksymä ja sen käytännön toteutuksesta vastaa konsernin talousjohtaja. Konsernilla on tavoitteena minimoida rahoitusmarkkinoiden volatiliteetin vaikutukset tunnistetuista merkittävistä markkinariskeistä konsernin tulokseen. Tecnotree-konserni ei sovella IFRS 9 -standardin mukaista suojauslaskentaa.
Rahoitusriskien hallinnan organisaatio
Rahoitusriskien hallintaprosessin tukena on konsernin johtoryhmä, joka käsittelee riskejä ja niiden hallintaa kokouksissaan säännöllisesti. Toimitusjohtaja raportoi merkittävimmät riskit hallitukselle. Konsernin valuutta-, korko- ja maksuvalmiusriskien hallinnasta vastaa yhtiön talousjohto hallituksen määrittämien periaatteiden mukaisesti.
Pääomarakenteen hallinta
Tecnotreen pääomarakenteen hallinnan tavoite on varmistaa rahan riittävyys ja tukea yhtiön kasvutavoitteita. Rakenteen hallinnan tavoitteena on myös turvata konsernin toimintaedellytykset pääomamarkkinoilla kaikissa olosuhteissa toimialan volatiliteetista riippumatta. Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan omavaraisuusasteella (equity ratio), jota laskettaessa oma pääoma on jaettu taseen loppusumman ja saatujen ennakoiden erotuksella.

Yhtiön hallitus totesi elokuussa 2015 konsernin emoyhtiön Tecnotree Oyj:n oman pääoman menettämisen ja jätti asiaa koskevan ilmoituksen kaupparekisteriin. Tilikauden 2020 lopussa emoyhtiön oma pääoma oli 9 787 (1 228) tuhatta euroa ja konsernin oma pääoma oli 19 907 (3 633) tuhatta euroa.
 
Omavaraisuusasteen osatekijät
1 000 €         2020 2019
Oma pääoma kauden lopussa 19 907 3 633
     
Taseen loppusumma 50 650 36 840
Saadut ennakot    
Taseen loppusumma vähennettynä saaduilla ennakoilla 50 650 36 840
     
Omavaraisuusaste (equity ratio) 39,3 % 9,9 %
 
Maksuvalmiusriski
Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta konsernilla on tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi.

Tilinpäätöspäivänä konsernin rahavarat olivat 8 035 (3 381) tuhatta euroa.

Saneerauksen maksuohjelmassa konsernilla oli päävelkojalta vakuusvelkoja 7 242 tuhatta euroa, yrityskiinnitysvelkoja 6 023 tuhatta euroa sekä tavallisia saneerausvelkoja 3 454 tuhatta euroa
 
Tuleva erääntymisaikataulu, 1 000€
2020 Tase-arvo Rahavirta Erääntynyt 0 - 3 kk 3-12 kk Yli 12 KK
Vakuudelliset saneerausvelat päävelkojalta, korolliset 13 264 13 264   0 978 12 286
Lainojen korkomaksut 0 853   0 260 593
Ostovelat 1 619 1 619 685 934 0 0
Korottomat lainat 3 454 3 454   0 661 2 792
Yhteensä 18 337 19 190 685 934 1 899 15 672
             
2019 Tase-arvo Rahavirta Erääntynyt 0 - 3 kk 3-12 kk Yli 12 KK
Vakuudelliset saneerausvelat päävelkojalta, korolliset 13 729 13 729   0 465 13 264
Lainojen korkomaksut 0 1 126   0 272 854
Ostovelat 2 758 2 758 1 429 220 1 109 0
Korottomat lainat 3 725 3 725   0 272 3 454
Yhteensä 20 213 21 339 1 429 220 2 117 17 572
             
Luottoriski
Luottoriski syntyy siitä mahdollisuudesta, että vastapuoli jättää sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteensa täyttämättä. Vastapuolen luottokelpoisuus määrää riskin suuruuden. Rahoitusinstrumentteihin kohdistuva luottoriski on rahoitusvarojen kirjanpitoarvo, joka tilinpäätöshetkellä oli 21 557 tuhatta euroa (18 601). Yksityiskohtaisempi erittely rahoitusvaroista on esitetty liitetiedossa 24. Luottoriskin merkittävin yksittäinen erä on myyntisaamiset.
 
Talous- ja myyntitoiminnot seuraavat aktiivisesti asiakkaiden luottokelpoisuutta aiemman maksukäyttäytymisen perusteella sekä ulkoisista lähteistä saatavien raporttien avulla. Uusien asiakkaiden osalta tehdään erilliset luottokelpoisuusarviot ennen tarjouksen vahvistamista. Luoton myöntäminen uuusille asiakkaille tai korkean riskiluokituksen omaaviin maihin vaatii aina talousjohtajan hyväksynnän. Tecnotree ei ole järjestänyt asiakkailleen asiakasrahoitusta kolmansien osapuolten kanssa.
 
Tecnotreen merkittävimmät asiakkaat ovat kooltaan konsernia huomattavasti suurempia. Konsernin ja sen suurten asiakkaiden välillä vallitsee riippuvuussuhde, joka liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi sisältää riskejä. Kahden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 76 % vuonna 2020 (2019 vuonna 80 %) sekä myyntisaamisista 64 % tilikauden 2020 lopussa (2019 tilikauden lopussa 82 %). Kummankin asiakkaan emoyhtiöt ovat isoja listattuja yhtiöitä. Tecnotreen asiakkaat ovat lisäksi pääosin kehittyvillä markkinoilla, josta seuraa lisäriskejä kuten valuutansiirtosäännökset ja -rajoitukset, valuuttakurssien vaihtelut, verotus sekä muut poliittiset ja taloudelliset haasteet.
 
Taloustoiminto seuraa rahoituslaitosten luottokelpoisuutta. Emoyhtiön vastapuolet on rajoitettu rahoituslaitoksiin, jotka mainitaan konsernin kassanhallintapolitiikassa. Intian tytäryhtiöllä on oma rahoitustoiminto, ja sen vastapuolet noudattavat samaa konsernin kassanhallintapolitiikkaa. Muiden tytäryhtiöiden rahavarat pidetään mahdollisimman alhaisella tasolla.
 
Myyntisaamisten ikäjakauma ja luottotappiovaraukset
1 000 € 2020 Luottotappiovaraukset -% 2019 Luottotappiovaraukset -%
Erääntymättömät myyntisaamiset 4 591     5 456    
1-90 päivää erääntyneet myyntisaamiset 3 965 69 2 % 5 540 14 0 %
91-360 päivää erääntyneet myyntisaamiset 4 056 123 3 % 3 742 52 1 %
Yli 360 päivää 908 253 28 % 481 168 35 %
Yhteensä 13 520 446 3 % 15 220 234 2 %
 
LUOTTOTAPPIOVARAUSTEN MUUTOS
1 000 € Luottotappiovaraukset 1.1.2020 Toteutuneet varaukset Peruuntuneet varaukset Uudet varaukset Luottotappiovaraukset 31.12.2020 Varauksen muutos
MEA & APAC 234   22 217 429 195
Eurooppa & Amerikka 0     16 16 16
Yhteensä 234   22 234 446 212
 
Projektitoimituksista aiheutuu merkittäviä myyntisaatavia. Suurin osa Tecnotreen liikevaihdosta tulee kehittyvistä maista, joista useissa on poliittisia ja taloudellisia haasteita. Riskinä on, että laskujen maksu näissä maissa viivästyy huomattavasti ja että Tecnotree joutuu kirjaamaan luottotappioita. Asiakkaiden maksukäyttäytymistä ja myyntisaamisia seurataaan aktiivisesti ja uusien asiakkaiden osalta tehdään erilliset luottokelpoisuusarviot ennen tarjouksen vahvistamista. Yllä olevassa myyntisaamisten ikäjakaumataulukossa näytetään nettomyyntisaamiset eli arvonalentumiskirjausten jälkeen.
 
Markkinariskit
 
Valuuttariski
Konserni altistuu toiminnassaan markkinariskien osalta lähinnä valuuttariskeille. Valuuttakurssien muutokset aiheuttavat riskejä erityisesti saamisille ja tilauskannalle. Tecnotree-konsernin esittämisvaluutta on euro, mutta merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta on Yhdysvaltain dollareissa. Konsernin avoin translaatioriski syntyy sijoituksista kuuteen ulkomaiseen tytäryhtiöön, Intiaan (Rupia, INR) Brasiliaan (Real, BRL), Argentiinaan (Peso, ARS), Malesiaan (Ringgit, MYR), Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin (Dirham, AED) ja Nigeriaan (Naira, NGN).
 
Transaktioriski
Konsernin avoin valuuttapositio muodostuu valuuttamääräisistä myyntiin liittyvistä tase-eristä, rahavaroista, valuuttamääräisestä tilauskannasta ja valuuttamääräisistä osto- ja myyntisopimuksista.
 
Myyntisopimusten hyväksymispolitiikassa edellytetään, että sopimusvaluuttana käytetään euroa tai Yhdysvaltain dollaria. Myöskään sopimuksiin liittyviä saamisia ei saa sitoa muihin valuuttoihin. Myyntiyhtiöt, myydessään omaan maahansa, käyttävät laskutuksessaan paikallista valuuttaa. Jos myyntisopimuksissa käytettään muita valuuttoja kuin euroa, Yhdysvaltain dollaria tai myyntiyhtiön paikallista valuuttaa, vaaditaan siihen kirjallinen suostumus konsernin talousjohtajalta.
 
Vuoden 2020 ulkoisesta laskutuksesta 26 prosenttia oli euroina, 49 prosenttia Yhdysvaltain dollareina, 13 prosenttia Nigerian Nairoina, 8 prosenttia Argentiinan Pesoina, ja muut valuutat yhteensä 4 prosenttia. Avointen ARS ja NGN määräisten valuuttapositioiden osalta konserni ei ole tehnyt suojauksia. Syinä ovat mm. paikalliset valuuttasäännöstelyt ja suojausten korkeat kustannukset. Tecnotree-konserni ei suojaa muita ulkoisista transaktiopositioista syntyviä valuuttariskejä, koska ne eivät ole merkittäviä.
 
Argentiinan peso on yhtiön Argentiinan tytäryhtiön toiminnallinen valuutta. Vuoden 2018 aikana talouskriisi Argentiinassa johti talouden luokitteluun hyperinflaatioksi. Tämän kehityksen vuoksi sovellettavaksi tulee IAS 29 Taloudellinen Raportointi Hyperinflaatiomaissa -standardi, joka tarkoittaa sitä, että Argentiinan tytäryhtiön tilinpäätös on muutettava vastaavan raportointikauden alusta nykyiseksi ostovoimaksi, joka heijastaa hintaindeksiä raportointikauden lopussa. Hyperinflaatio-oikaisu vuoden 2020 tulokseen oli 114 tuhatta euroa negatiivinen.
 
Sisäisistä transaktiopositioista voi myös syntyä valuuttariskejä. Intian tytäryhtiöllä on sisäisiä EUR-määräisiä saamisia, joista tilikaudella syntyi 1 182 (74 voittoa) tuhannen euron suuruiset valuuttakurssivoitot Intian Rupian kurssimuutosten johdosta. Emoyhtiön BRL-määräisistä sisäisistä veloista syntyi tilikaudella 293 (3 voittoa) tuhatta euroa valuuttakurssitappiota, sisäisistä saamisista Nigeriassa sijaitsevalta tytäryhtiöltä 532 ( 88 voittoa) tuhatta euroa valuuttakurssitappiota ja sisäisistä saamisista Arabiemiirikunnissa sijaitsevalta tytäryhtiöltä 750 (114 voittoa) tuhatta euroa valuuttakurssitappiota. Sisäiset transaktiopositiot eivät ole suojattu.
 
Yhtiö suojaa kassavirtaan liittyvää USD valuuttapositiotaan rullaavasti enintään 12 kuukauden ajanjaksolta maksimisssaan 100 prosenttia nettovaluuttapositiostaan. Suojausinstrumentteinä käytetään valuuttatermiinejä ja -optioita. Tilinpäätöshetkellä suojausaste oli 0 prosenttia (0 %).
 
Herkkyysanalyysi markkinariskeille
Emoyrityksen toimintavaluutta on euro. Ulkomaan rahan määräiset varat ja velat muutettuna euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin ovat seuraavat:
 
1 000€     2020 INR 2019 INR 2020 USD 2019 USD
Lyhytaikaiset nettovarat        
Myyntisaamiset ja muut saamiset 13 028 9 069 6 070 6 615
Muut projekteihin liittyvät siirtosaamiset     1 561 2 478
Rahavarat     534 144
Ostovelat ja muut velat     -543 -472
Lyhytaikaiset nettovarat yhteensä 13 028 9 069 7 622 8 765
 
Herkkyysanalyysissa on esitetty Intian Rupian (INR) sekä Yhdysvaltain dollarin (USD) heikkeneminen ja vahvistuminen euroon verrattuna, kaikkien muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina. Muutosprosentti edustaa kyseiselle valuutalle mahdollista volatiliteettia edellisten 12 kuukauden aikana. Suoraa vaikutusta omaan pääomaan ei ole, koska suojauslaskentaa ei sovelleta.
 
1 000€     2020 2019
Muutosprosentti, INR -10% +10% -10% +10%
Vaikutus verojen jälkeiseen tulokseen 912 -912 609 -609
         
Muutosprosentti, USD -10% +10% -10% +10%
Vaikutus verojen jälkeiseen tulokseen -693 847 -797 974
 
Translaatioriski
Tecnotree Intia ja sen tytäryhtiöt on yhdistetty Tecnotree-konserniin 6.5.2009 alkaen, ja konsernii on siten altistunut riskeille, jotka syntyvät kun INR-määräiset sijoitukset muunnetaan emoyrityksen toimintavaluuttaan, joka on euro. Avoin translaatioriski Intian alakonsernin osalta tilinpäätöspäivänä oli 13 716 tuhatta euroa (11 024). Tätä nettosijoitusta ei ole suojattu, johtuen lähinnä paikallisesta valuuttasäännöstelystä ja suojausten korkeista kustannuksista. Translaatioriskiherkkyyttä analysoitiin laskemalla Intian Rupian kymmenen prosentin vahvistuminen ja heikkeneminen euroon verrattuna, kaikkien muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina.
 
1 000€     2020 INR 2020 INR 2019 INR 2019 INR
Muutosprosentti     -10% +10% -10% +10%
Vaikutus verojen jälkeiseen tulokseen     -387 473 294 -360
Vaikutus omaan pääomaan     -536 656 -600 733
 
Tilikauden 2020 aikana Intian Rupia heikkeni euroon verrattuna 12 prosenttia, EUR/INR kurssi ollessa 2020 lopussa 89,66 ja 2019 lopussa 80,18. Tästä syntynyt muuntoero omassa pääomassa oli 708 tuhatta euroa negatiivinen.
 
Muihin tytäryhtiöihin tehdyistä nettosijoituksista ei muodostu merkittävää translaatioriskiä, joten niitä ei ole suojattu eikä herkkyysanalyysiä tehty.
 
Brasilian tytäryhtiön osalta avoin translaatioriski tilikauden lopussa oli -853 tuhatta euroa (-1 271), Malesian tytäryhtiön osalta 37 tuhatta euroa (55), Nigerian tytäryhtiön osalta 1 061 tuhatta euroa (-126) sekä vastaavasti Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa olevan tytäryhtiön osalta 302 tuhatta euroa (-188). Näistä tytäryhtiöistä valuuttakurssien muutosten takia syntyvä muuntoero omassa pääomassa tilikauden aikana oli 87 tuhatta euroa (327).
 
Korkoriski
Konsernin korkoriskin hallinnan painopisteet kohdistuvat pankkilainojen korkoriskin hallintaan ja likvidien varojen optimaaliseen hallintaan tuottavasti ja turvaavasti. Tilikauden lopussa yhtiöllä oli korollisia lainoja päävelkojalta 13,3 miljoonaa euroa (13,7).
 
Korkoriskiherkkyyttä analysoitiin laskemalla yhden prosenttiyksikön korkomuutoksen vaikutus vuositasolla, kun otetaan mukaan konsernin merkittävimmät korkoinstrumentit yhteensä velkaa 3 831 tuhatta euroa (10 348). Tilinpäätöshetkellä korkojen yhden prosenttiyksikön nousu / lasku olisi pienentänyt / kasvattanut tulosta verojen jälkeen -71 / 71 tuhatta euroa (-114 / 114). Koron muutoksilla ei olisi ollut suoraa vaikutusta omaan pääomaan. Herkkyysanalyysissä on esitetty korkojen nousun tai laskun vaikutus kaikkien muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina.
 
Hintariski
Konserni ei omista pääoma- tai muita rahoitusinstrumentteja joiden arvot on sidottu muihin markkinahintoihin kuin korkoihin tai valuuttakursseihin.