Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

5. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

1 000 € 2020 2019
Palkat ja palkkiot -13 446 -13 541
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt -577 -601
Eläkekulut, etuuspohjaiset järjestelyt (liite 20) -124 -136
Muut henkilösivukulut -4 091 -1 683
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut yhteensä *) -18 239 -15 961
 
*) Sisältää osakepohjaisiin kannustimiin liittyviä kuluja 3 359 tuhatta euroa
 
Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 27.
 
Henkilöstö keskimäärin    
Suomi 39 40
Intia 439 379
Lähi-itä 110 82
Etelä-Amerikka 49 53
Yhteensä 637 554
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
Konsernilla on kannustinohjelma vuosille 2020-2022, jonka tarkoituksena on edistää siihen osallistuvien henkilöiden tavoitteiden yhdenmukaistamista Tecnotreen kasvustrategian ja pitkän aikavälin menestyksen kanssa. Kannustinjärjestelmä pitää sisällään ehdollisen osakepalkkio-ohjelman, joka antaa sopimusperusteiden oikeuden saada osakkeita kolmen vuoden aikana jakautuen samansuuruisiin puolivuosittain vestautuviin eriin.
               
Osakepohjaiset kannustimet tilikaudella 1.1.2020 - 31.12.2020
Ohjelma Restricted Share Unit Plan 2020 Restricted Share Unit Plan 2020 Restricted Share Unit Plan 2020 Restricted Share Unit Plan 2020 Restricted Share Unit Plan 2020 Restricted Share Unit Plan 2020 TOTAL
Instrumentti RSUP 2020-2022 - maksuerä 1 RSUP 2020-2022 - maksuerä 2 RSUP 2020-2022 - maksuerä 3 RSUP 2020-2022 - maksuerä 4 RSUP 2020-2022 - maksuerä 5 RSUP 2020-2022 - maksuerä 6 Yhteensä
Enimmäismäärä, kpl 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 87 000 000
Alkuperäinen allokaatiopäivä 24.1.2020 24.1.2020 24.1.2020 24.1.2020 24.1.2020 24.1.2020  
Vapautumispäivä 28.2.2020 31.8.2020 28.2.2021 31.8.2021 28.2.2022 31.8.2022  
Enimmäisvoimassaoloaika, vuosia 0,10 0,60 1,1 1,6 2,1 2,6 1,4
Juoksuaikaa jäljellä, vuosia 0,00 0,00 0,2 0,7 1,2 1,7 0,6
Henkilöitä tilikauden päättyessä 0,00 0,00 51 51 51 51  
Toteutustapa Equity Equity Equity Equity Equity Equity  
               
Tilikauden tapahtumat RSUP 2020-2022 - maksuerä 1 RSUP 2020-2022 - maksuerä 2 RSUP 2020-2022 - maksuerä 3 RSUP 2020-2022 - maksuerä 4 RSUP 2020-2022 - maksuerä 5 RSUP 2020-2022 - maksuerä 6 Yhteensä
               
1.1.2020              
Kauden alussa ulkona olleet 0 0 0 0 0 0 0,00
               
Muutokset tilikaudella              
Kaudella myönnetyt 2050013 2127213 2327207 2327207 2327180 2327180 13 486 000
Kaudella menetetyt 0 0 0 0 0 0 0
Kaudella toteutetut 2050013 2127213 0 0 0 0 4 177 226
Kaudella erääntyneet 0 0 0 0 0 0 0
               
31.12.2020              
Kauden loppuun mennessä toteutetut 2050013 2127213         4 177 226
Kauden lopussa ulkona olevat 0 0 2327207 2327207 2327180 2327180 9 308 774
               
Käyvän arvon määrittely              
Osakeperusteisille kannustinjärjestelmille on myöntämishetkellä määritelty käypä arvo, joka kirjataan kuluksi kannustimien sitouttamisajalle. Tilikaudella myönnettyjen kannustimien arvostuksessa käytetyt keskeisimmät parametrit.
Arvostusparametrin tilikaudelle myönnetyille kannustimille
Osakekurssi myöntämishetkellä, € 0,247
Osakekurssi tilikauden lopussa, € 0,704
Odotetut osingot, € 0,00
Käypä arvo yhteensä 3 216 079
               
Osakepohjaisten kannustimien vaikutus tulokseen ja tauloudelliseen tilanteeseen tilikauden aikana
Tilikauden kulut, osakeperusteiset maksut, osakkeina toteutettavat 3 359 430
Arvio tulevien palkkioiden rahana verottajalle maksettavasta osuudesta arvioituna tilikauden lopussa 3 998 293