Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

Konsernin tase

1 000 € Liite 31.12.2020 31.12.2019
Varat      
       
Pitkäaikaiset varat      
Muut aineettomat hyödykkeet 12 5 333 2 997
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13 297 169
Laskennalliset verosaamiset 14 512 563
Pitkäaikaiset saamiset 15 970 795
Käyttöoikeus vuokrasopimukset 15 209 2 241
Pitkäaikaiset varat yhteensä   7 321 6 765
       
Lyhytaikaiset varat      
Myyntisaamiset ja muut saamiset 17 29 053 21 320
Tuloverosaamiset   6 241 5 375
Rahavarat 18 8 035 3 381
Lyhytaikaiset varat yhteensä   43 329 30 075
       
Varat yhteensä   50 650 36 840
       
Oma pääoma ja velat      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma   1 346 1 346
Ylikurssirahasto   847 847
Muuntoerot   -11 418 -10 963
Muut rahastot   7 237 7 015
Kertyneet voittovarat   21 710 5 187
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 19 19 722 3 433
Määräysvallattomien omistajien osuus   185 200
Oma pääoma yhteensä   19 907 3 633
       
Pitkäaikaiset velat      
Pitkäaikaiset korolliset velat 21 12 448 13 455
Pitkäaikaiset korottomat velat 22 5 354 6 016
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 22 187 1 521
Eläkevelvoitteet 20 793 765
Pitkäaikaiset velat yhteensä   18 783 21 757
       
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat 21 978 539
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 22 116 716
Ostovelat, varaukset ja muut velat 22 10 393 9 447
Tuloverovelat 22 473 749
Lyhytaikaiset velat yhteensä   11 960 11 451
       
Oma pääoma ja velat yhteensä   50 650 36 840